HAIHATUKSEN HENKI RY


Yleishyödyllisen, voittoa tavoittelemattoman kulttuuriyhdistys Haihatuksen Henki ry perustettiin 29.3.2003 ja rekisteröitiin 5.3.2004. Sen tarkoitus on taiteiden tekemisen ja esille tuomisen rohkaiseminen sekä taidetapahtumien ja projektien järjestäminen ja toteuttaminen. Vuodesta 2008 lähtien yhdistys on hallinnoinut kaikkea Haihatuksen toimintaa.

JÄSENEKSI

Kannatusjäseniksi ovat tervetulleita kaikki Haihatuksen ja taiteen ystävät. Jäsenillä on vapaa pääsy Haihatuksen kesänäyttelyyn, heille tiedotetaan ajankohtaisista asioista ja heillä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa.

Varsinaiset jäsenet ovat hallituksen kutsumia ja heillä on myös äänioikeus.

Jäsenmaksu on 25 € /henkilö ja 50 € /yhteisö.
Mukaan voi liittyä ilmoittamalla yhteystietonsa Haihatukseen keinolla millä hyvänsä, esimerkiksi lomakkeella.

HALLITUS 2018

jäsenet
Raimo Auvinen, puheenjohtaja, kuvataiteilija, Joutsa
Nina Kuikka, varapuheenjohtaja, kirjasto- ja kulttuuritoimen esimies,Joutsa
Johanna Juvonen, kuvataiteilija, Jyväskylä
Biagio Rosa, kuvataiteilija, Jyväskylä

varajäsen
Merja Metsänen,sihteeri-rahastonhoitaja, kuvataiteilija, Joutsa


SÄÄNNÖT

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Haihatuksen Henki ja sen kotipaikka on Joutsa.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on rohkaista rajatonta taiteiden esilletuomista ja tekemistä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi

- järjestää Haihatus-nimistä taidenäyttelyä
- järjestää kulttuuritapahtumia, koulutusta, opastusta, retkiä ja juhlia
- harjoittaa tiedotus-, julkaisu- ja tutkimustoimintaa
- antaa lausuntoja, järjestää kokouksia ja tehdä aloitteita eri tahoille
- olla yhteistoiminnassa muiden alan järjestöjen ja toimijoiden kanssa

- yhdistys pyrkii saavuttamaan tarkoituksensa myös muita samantapaisia toimintamuotoja käyttäen.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi
- järjestää maksullisia kulttuuritapahtumia
- harjoittaa julkaisutoimintaa
- ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
- omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta
- toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia


3§ Jäsenet
Yhdistyksen varsinaisia jäseniä voivat olla yksityiset henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt.

Hallitus kutsuu varsinaiset jäsenet yhdistykseen. Kannatusjäseneksi voi liittyä jokainen yksityinen henkilö ja oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt ilmoittamalla henkilö- ja yhteystiedot yhdistyksen hallitukselle ja jonka hallitus hyväksyy.

Yhdistyksen jäsenyys tulee voimaan jäsenen maksettua voimassa olevan jäsenmaksun. Yhdistys voi kutsua kunniajäseniä, jos ainakin ¾ yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä kannattaa hallituksen tekemää kunniajäsenehdotusta. Kunniajäsen on vapautettu jäsenmaksusta.

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksamatta tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vahingoittanut yhdistystä tai ei täytä laissa ja yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5 § Jäsenmaksu
Vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen varsinaisille jäsenille ja kannatusjäsenille ja erikseen henkilöille ja yhteisöille päättää syyskokous.

6 § Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut 3 - 6 varsinaista jäsentä ja 0-3 varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen toimikausi on yksi kalenterivuosi.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin ja varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja kaksi yhdessä, tai hallituksen nimeämä henkilö yksin.


8 § Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9 § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.


Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10 § Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetulla kirjeellä tai sähköpostilla.

11 § Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle

6. valitaan hallituksen jäsenet

7. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12 § Sääntöjen muuttaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamista päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.